Dotazy

line
V této sekci naleznete nejčastěji kladené dotazy týkající se našeho provozu, jeho bezpečnosti a vlastnické struktury naší společnosti a naše odpovědi na tyto dotazy. Pokud máte v tomto směru jakýkoli další dotaz, na který v této sekci nenaleznete odpověď, můžete nám tento dotaz zaslat přímo prostřednictvím dotazníku, který najdete níže v této sekci. My Vám na tento dotaz odpovíme buď přímo, nebo prostřednictvím zveřejnění naší odpovědi v této sekci.
Vložit nový dotaz

 

Základní pojmy

SRP - vstupní surovina - vlhká, rozdružená heterogenní raketová pohonná látka
APC - výsledný produkt - chloristan amonný

Komentáře

No Avatar
Anonym (neověřeno) on Čt, 05/07/2015 - 13:24

Dotaz:

V rámci části III Bezpečností zprávy jsou popsány dva případy, při kterých došlo k zahoření suroviny v rámci testovacího provozu. V rámci této skutečnosti nejsou jednoznačně uvedený příčiny vzniku. Proto nastavené opatření, které bylo uvedeno po proběhlých nehodách, nelze dostatečně zhodnotit. Jaké byly příčiny zahoření?

No Avatar
administrator on Čt, 05/07/2015 - 13:26

K oběma zahořením došlo v prostoru mletí a shořelo cca 25 kg vstupní suroviny. To je obvyklé množství materiálu v procesu. Při výjimečné shodě okolností se ho může v rozdružovací lince nacházet maximálně 50 kg. Dá se říct, že následky shoření SRP v uvedeném množství jsou menší nebo srovnatelné se shořením obdobného množství běžných pneumatik.

Obě tyto události byly řešeny pod dohledem Obvodního báňského úřadu Brno, kdy byly vypracovány zprávy zahrnující popis vzniklé situace, rozsah škod, identifikaci příčin zahoření, analýzu hypotéz, návrh opatření minimalizujících riziko vzniku zahoření, návrh opatření minimalizujících škody v případě vzniku zahoření a návrh organizačních opatření. Ty byly konzultovány s pracovníky OBÚ Brno a dle dohody zrealizovány. Po provedení opatření a spuštění provozu po druhé události bylo bez problémů zpracováno 560 t suroviny.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on Čt, 05/07/2015 - 13:34

Dotaz:

Informace týkající se ostrahy objektu a východiska pro Plán fyzické ochrany zřejmě vycházejí z informací, které se ukázaly být jako nepravdivé (kvalita ostrahy byla velmi nízká a v podstatě jen proklamativní), navíc po proběhlých explozích skladů munice je situace zcela odlišná. Požadujeme, aby fyzická ochrana objektu byla buď řádně popsaná v aktuálním stavu, jak bude probíhat při provozu, nebo (pro případ utajení) alespoň vyjádření buď Policie ČR, nebo Armády ČR, že tato ochrana je a bude dostatečná. Jak to řešíte?

No Avatar
administrator on Čt, 05/07/2015 - 13:35

Na žádost KÚ Zlín byla tato problematika popsána v aktualizované Bezpečnostní zprávě. Majitel areálu (tj. VTÚ Praha, o.z. VTÚVM Slavičín), je povinen zabezpečit podmínky k výkonu strážní služby pro zajištění bezpečnosti objektů, osob a majetku v areálu. Ochrana areálu je zajišťována zejména:

- Formou přímé ochrany a kontrolní činností na vstupním místě osob;

- Formou přímé ochrany a kontrolní činnosti na místě vjezdu a výjezdu vozidel;

- Formou pochůzkové a kontrolní činnosti dle „Plánu pochůzek“;

- Využitím elektronického zabezpečovacího systému (EZS) instalovaného na určených místech;

- Formou kontrolovaného výdeje klíčů od objektů, místností, vstupů; a

- Formou uzamykání a pečetění objektů.

Každý sklad je oplocen, okna skladů jsou vybaveny mřížemi a dveře jsou pancéřové. V případě vniknutí nepovolané osoby do skladu se díky elektronickému zabezpečovacímu systému spouští alarm, který strážní službu upozorní.

No Avatar
administrator on Čt, 05/07/2015 - 18:16

Dotaz:

Bezpečnostní listy upozorňují na to, že hasit je možno jen malé požáry, u velkých je naopak doporučována evakuace. Ani v analytické části Bezpečnostní zprávy, ani v ostatních částech však není uveden žádný způsob, jak mají zasahující jednotky nebo pracovníci rozeznat, kdy už mají považovat požár za tak velký, že je třeba ukončit hašení a začít evakuaci. To může vést k ohrožení zasahujících jednotek. Jaká jsou tedy pravidla?

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 12:58

Hašení v Provozovně - SRP:

Ve výrobně, v prostoru mletí (místnost 2.01), je v procesu v jeden okamžik průměrně 24 kg SRP, maximálně 50 kg. Hašení se v případě požáru provádí automatickým hasicím systémem. V případě požáru SRP na vstupu do technologie (rampa pro vkládání SRP do korečka nebo plocha vedle výrobny) obsluha požár nehasí, pokud zhodnotí, že není možné požár dostupnými prostředky bezpečně uhasit.

Hašení v Provozovně – APC:

V prostorech, kde se vyskytuje APC (místnost 1.06, kde probíhá sušení, sítování, homogenizace a adjustace APC), se nevyskytují hořlavé materiály. V případě, že by ale vznikl požár v blízkosti APC, je třeba jej uhasit. Pokud bezprostředně hrozí, že bude APC exponováno vysoké teplotě, obsluha se evakuuje.

Hašení ve skladech:

Ve skladech jsou instalovány práškové hasicí přístroje (8 ks v každém skladu). V případě malého požáru ve skladu (pokud ohněm není zasažen skladovaný materiál) nebo vně skladu, obsluha požár hasí, když vyhodnotí, že je schopna požár bezpečně zlikvidovat. V opačném případě je provedena evakuace skladu a přilehlého prostoru.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:08

Dotaz:

Bezpečnostní listy paliva i chlorečnanu upozorňují na to, že hašení požáru těchto materiálů nemá být prováděno proudem vody, část IV a části V však havarijní připravenost staví na rozvodech vody a hydrantech, tedy na způsobu hašení, který je v bezpečnostním listu nedoporučován. Rizika takto prováděného hašení nejsou diskutována. Proč?

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:14

Každoročně probíhá cvičení IZS v Provozovně. Poslední taktické cvičení jednotek HZS Zlínského kraje stanic Valašské Klobouky a Slavičín proběhlo dne 12. 09. 2014. Hasiči jsou tedy dobře informování o tom, s jakými látkami a v jakých množstvích se mohou v Provozovně setkat, a tedy mohou spolehlivě určit taktiku zásahu.

V bezpečnostních listech je uvedeno, že se nemá pro hašení používat kompaktní vodní proud (SRP) a plný vodní proud (APC). Hydranty jsou vybaveny hadicemi s proudnicí, které hasicí vodu umí rozstřikovat (kropit, vytvářet vodní mlhu). Kropení či vytváření vodní mlhy je vhodný způsob k hašení.

V případě požáru SRP v místnosti, kde probíhá jeho rozdružování (nejcitlivější operace), se automaticky spíná hasicí systém, který zpod stropu vodu rozprašuje. Systém je spouštěn zábleskovým čidlem.

Sklady jsou vybaveny práškovými hasicími přístroji.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:14

Dotaz:

V Bezpečnostní zprávě chybí detailní mapové podklady s měřítkem a popisem okolních objektů. Kde jsou k dispozici?

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:15

Již bylo zapracováno do aktualizace Bezpečnostní zprávy.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:16

Dotaz:

 

Provedená analýza a hodnocení rizik v části III nepopisuje kvantitativně konkrétní očekávané účinky různých projevů havárie, konkrétně požáru a výbuchu, ve vztahu k obci Vlachovice. Není tedy ani jasné, jaké budou dosahy zmiňovaných havárií, ani jaké efekty (následky) mohou obyvatelé očekávat. Není to, po zkušenostech s výbuchy skladů munice, nedostatečné?

 

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:16

Provedenými testy bylo prokázáno, že APC nemá schopnost přenosu detonace.

Uvedenou problematikou se zabývá Bezpečnostní zpráva v části III, kapitola 5, kde bylo vyhodnoceno, že v případě závažné havárie ve skladu APC může dojít ke zničení budovy skladu, ale nedojde k přenosu na sousední sklady (odstupové vzdálenosti mezi sklady a jejich stanovená maximální obložnost eliminují možnost tzv. domino efektu). Životní prostředí v okolí by v takovém případě bylo ovlivněno zplodinami rozkladu, ale obydlená oblast ve vzdálenosti 750 m (Vrbětice, část obce Vlachovice), by nebyla tlakovou vlnou zasažena. Budovy skladů jsou zděné, s lehkou střechou. V případě havárie by došlo k přednostnímu zničení střechy a uvolnění cesty pro vzniklé zplodiny. Horké plynné produkty rozkladu APC by vystoupaly do výšky, ve které by se rozptýlily, aniž by měly vliv na zdraví obyvatelstva.

Scénářem závažné havárie ve skladu se SRP, jak uvádí Bezpečností zpráva v části III, kapitola 7.1.1, je vzhledem k charakteru skladovaného materiálu požár. Odhaduje se, že by byl zničen sklad, okolní prostředí by bylo poničeno tepelným tokem, ale havárie by byla bez vlivu na obytnou oblast (viz kapitola 8.1).

V případě Provozovny je oproti skladům obložnost řádově menší, a proto by také následky případné havárie byly řádově menší než u předpokládané závažné havárie skladů (viz výše).

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:18

Dotaz:

Za zcela zásadní považujeme to, že není zhodnocen důkladně domino efekt mezi provozovnou Vlachovice, Bochemie a.s. a okolními sklady munice, a to ani z pohledu možnosti vzniku a přenosu havárie, ani z pohledu havarijního zásahu v případech, kdy by byly zasaženy jak sklady, tak samotná zmíněná provozovna. Jak je ošetřen možný dominový efekt havárie? 

 

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:20

Sklady v areálu Vlachovice byly navrženy, vystavěny a zkolaudovány jako sklady munice a výbušnin. Byly stanoveny obložnosti jednotlivých budov včetně Provozovny určené pro recyklaci APC. Při dodržení těchto obložností je díky dostatečným odstupovým vzdálenostem pravděpodobnost vzniku domino efektu minimální. Bezpečnostní zpráva se domino efekty podrobně zabývá v části III, kapitola 5.

Při explozi munice uložené v sousedních skladech a jejím rozmetání může dojít k zasažení skladu se surovinou nebo produktem, ale díky konstrukci munice je vysoce nepravděpodobné, že by po dopadu explodovala. I v případě, že by k tomu přece jen došlo, není APC ani SRP schopno přenosu detonace, takže by k výbuchu zasažených skladů nedošlo.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:21

Dotaz:


V části III. analytické části Bezpečnostní zprávy nejsou zohledněny zkušenosti z havárií s chloristanem amonným, které proběhly ve světě. Databáze „Hazardous Material Knowledge Base“ eviduje takovýchto havárií od roku 1988 celkem šest, z toho 5 v USA a jednu v někdejším Sovětském svazu. Tyto havárie, jejich důvody a dopady ve zprávě nejsou ani zmíněny, ani z nich nejsou učiněny příslušné závěry s ohledem na prevenci v provozovně Vlachovice, ani pro hodnocení možných dopadů na okolí. To považujeme za nepřijatelné. Nemáte pocit, že je to chyba? V občanech to vzbuzujete nedůvěru v objektivnost Bezpečnostní zprávy.

 

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:24

Už v prvním zpracování studie HAZOP se diskutovaly havárie ve světě a příčiny jejich vzniku byly vzaty na zřetel. Nejcitovanější havárie je nehoda, která se stala v roce 1988 (PEPCON). V areálu společnosti bylo skladováno 4500 t APC v plastových sudech na volné asfaltové ploše. Materiál nebyl chráněn před povětrnostními vlivy.

Počátečním zdrojem požáru bylo pravděpodobně svařování. Požár se začal díky silnému větru šířit (sklolaminátové krytování budov) a dosáhl k plastovým sudům s APC. Ten v kombinaci s plastem a asfaltem na skladovací ploše fungoval jako výbušnina. Proto došlo k explozi. Následně došlo k poškození vysokotlakého plynového potrubí, což mělo významný podíl na zvýšení následků havárie.

Situace v Bochemii:

Svařování může probíhat jen podle přísných předpisů, elektrická zařízení jsou pravidelně kontrolována osobou oprávněnou kontrolovat elektrozařízení ve výbušninářských provozech. Maximální množství, které technologie vyprodukuje, je 550 t ročně. APC je baleno v plechových sudech, sklady a prostory, kde je možné manipulovat s APC, jsou z nehořlavých materiálů. Ve skladu může být uskladněno max. 150 t chloristanu, v Provozovně je standardně max. 1 tuna.

No Avatar
Anonym (neověřeno) on So, 05/09/2015 - 13:22

Dotaz: 

V části III Bezpečnostní zprávy zabývající se analýzou a hodnocení rizik se pracuje s předpoklady, že v provozovně Vlachovice budou jen materiály s vlastnostmi zcela identickými se zkoušenými vzorky. Přitom je známo a v bezpečnostních listech uváděno, že znečištění chloristanu amonného hořlavými materiály vede ke vzniku vysoce hořlavých směsí s rizikem výbuchu. Vliv znečištění je dobře znám i u jiných nebezpečných látek, například u dusičnanu amonného a z havárií s ním. Materiál ke zpracování je přivážen odjinud a není pod neustálou kontrolou provozovatele a není žádná systematická kontrola toho, zda není znečištěn a tím jeho nebezpečné vlastnosti zhoršeny. Neměla by být tato možnost v analýze důkladně rozebrána a zohledněna?

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:24

Celý proces zpracování vstupní suroviny, tzv. SRP , a následné výroby APC je plně certifikován a splňuje požadavky norem ISO 9001 (management jakosti), ISO 14001 (management životního prostředí) a OHSAS 18001 (management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále byla vypracována studie HAZOP (hazard and operability study) na celý proces.

Protože je nutné rozlišovat vstupní surovinu od výsledného produktu, je nutné odpověď rozdělit na 2 části. Materiálem, který je k následnému zpracování dovážen do provozovny Bochemie/Eruca (dále jen „Provozovna“), je vlhká, rozdružená heterogenní raketová pohonná látka (dále jen „SRP“). V tomto smyslu je tedy nutno upozornit, že do Provozovny není od třetích stran přivážen ke zpracování ACP, ale pouze SRP. Produktem recyklace je pak oxidující látka chloristan amonný (dále „APC“).

a.   SRP je zařazeno jako výbušnina kategorie 1.3, která je směsí organických látek, hliníku, APC a vody, která snižuje schopnost materiálu vznítit se. Obsah vody v SRP dodávaném do Provozovny je 10 - 20 %. SRP je systematicky kontrolováno při produkci a balení u dodavatele. Dodavatel předkládá ke každému návozu SRP tzv. „Certifikát o přezkoušení SRP“. U dodavatele SRP provádíme audit. V Provozovně jsou pak dodávky SRP kontrolovány dle schválené interní dokumentace (ZKP VK VLACHOVICE SRP - Vstupní analýza složení pevného raketového paliva), kde je mimo jiné kontrolován i zmiňovaný obsah vody. Znečištění dalšími organickými látkami je vysoce nepravděpodobné, ale i v případě, že by SRP nějaké organické nečistoty obsahovalo, nebude to mít na jeho citlivost vliv, protože už samo osobě ze své podstaty tyto látky obsahuje.

b.   Cílem výrobního procesu je vyprodukovat vysoce čistou látku APC. Kvalita produktu je klíčová. Technologie, proces a výrobní kontrola je k tomuto účelu maximálně uzpůsobena, obsluha technologie je řádně školena. Všechny procesy jsou řízeny automatickým řídicím systémem zn. Honeywell, který také přispívá ke standardizaci procesu, a tím i produktu. Produkt je na výstupu z technologie balen do těsných plechových obalů, které znemožňují jeho náhodnou kontaminaci dalšími látkami. V plechových obalech je produkt zabalen ještě do 2 PE sáčků s úvazkovým uzávěrem. Každá výrobní šarže produktu je podrobena výstupní chemické analýze, kterou se stanovuje shoda s předepsanou normou.

Je tedy zřejmé, že obava o případné znečištění APC jako vstupní suroviny dovážené odjinud, jakož i obava ohledně nedostatečné kontroly tohoto procesu, není v případě Provozovny namístě, neboť (i) APC není do Provozovny jako vstupní surovina vůbec dovážen a (ii) výroba APC jako výstupního produktu je pod přísnou bezpečnostní, technologickou a kvalitativní kontrolou, jak je popsáno výše.

No Avatar
Tabitha (neověřeno) on Po, 06/22/2015 - 17:26

Dávno jsem nenarazila na takové věci,

výborně se to čte a prosím o častejší přidávání a více příspěvků,
protože to určite není ztracený

čas.

No Avatar
Helena Bužgová (neověřeno) on St, 06/24/2015 - 08:24

Dobrý den,

děkujeme za Váš komentář a pozitivní reakci na informace v příspěvcích.

S pozdravem,

Helena Bužgová
Eruca Technologies s.r.o.

No Avatar
Lukáš Kostka (neověřeno) on Út, 01/12/2016 - 14:07

Dobrý den, lze někde shlédnout Vaši bezpečnostní zprávu k prevenci závažných havárií? Kdo Vám tuto zprávu vypracoval (pokud to není tajné)? Děkuji.

No Avatar
Helena Bužgová (neověřeno) on Út, 01/12/2016 - 14:24

Dobrý den,

bezpečnostní zpráva není veřejně dostupný dokument. Máte-li konkrétní dotaz, rádi na něj odpovíme, v případě, že nebude předmětem obchodního tajemství.

S pozdravem,

Helena Bužgová
email: info@erucatechnologies.cz

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.